چارت و جدول در فرمالو

روش ارائه پاسخ‌های فرم در قالب چارت٫ نمودار٫ ابر کلمات و جدول

با استفاده از حالت ارائه فرمالو، می توانید نتایج فرم خود را برای عموم نمایش دهید. هر فردی که لینک حالت ارائه شما را داشته باشد می تواند آن را تماشا کند. این ابزار عالی برای ارائه داده ها در قالب چارت٫ نمودار٫ ابر کلمات و جداول در برنامه های شما است.

حالت ارائه راه حل عالی برای ایجاد انگیزه برای مخاطبان شما برای پر کردن فرم با مشاهده پاسخ های دیگر است. برای فعال کردن حالت ارائه، در صفحه داشبورد فرمالو خود روی فرم خود کلیک کرده و به تب “ارائه” بروید. از آنجا می توانید حالت ارائه را فعال کنید و مدیریت کنید که چه داده هایی روی آن نشان داده شود.

لینک ارائه شما عمومی است و هر کسی که لینک را داشته باشد می تواند آن را مشاهده کند. می توانید ارائه را با مخاطبان خود به اشتراک بگذارید یا آن را در وب سایت خود جاگذاری کنید. برای جاگذاری یک صفحه ارائه در وب سایت خود، URL ارائه خود را با ” YOUR PRESENTATION URL” در کد زیر جایگزین کنید. می توانید این کد را در وب سایت خود قرار دهید.

<iframe onload="javascript:parent.scrollTo(0,0);" height="850" allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="yes" style="width:100%;border:none" id="formalooIframe" src="YOUR PRESENTATION URL"></iframe>

این صفحه live است. به این معنی که بدون رفرش کردن صفحه خود به روز می شود! بنابراین مخاطبان شما می توانند نمودارها و پاسخ ها را با ورود پاسخ های جدید ببینند.

آیا می خواهید دسترسی به صفحه ارائه خود را محدود کنید؟ می توانید یک فرم محافظت شده با رمز عبور ایجاد کنید، سپس آن را با استفاده از تب تنظیمات فرم محافظت شده با رمز عبور به پیوند صفحه ارائه خود هدایت کنید.

آموزش فیلدها در فرم ساز فرمالو
روش ارسال داده‌ها از یک فرم به فرم دیگر
روش ارسال داده‌های یک فرم به فرم دیگر
بارگذاری مقادیر پیش فرض در فرم خود
چگونه فرم خود را با مقادیر پیشفرض بارگذاری کنیم؟

Getting started is easy

Start organizing your data with Formaloo.